President – Luis Freire

Secretary General – Ana Isabel Franco de Sousa Douglas

Treasurer – Igor Metzeltin